uthurundhekunah

Journey Progress:

37

186 Islands  🏝️

Hello there! My name is Saajin, also known as the “Zuvaan Masveriyaa”. I’m currently embarking on an exciting journey to explore all the stunning islands of the Maldives! Together, we can immerse ourselves in the fascinating culture, traditions, and lovely locals of this breathtaking island paradise. As part of our adventure, we’ll have the chance to explore the history of the world’s most sustainable fishing industry. I look forward to exploring with you!

It has been 1 year 2 months 2 weeks 6 days since my journey began.

For the latest updates:

Islands

Cuisine

Talent

Fishing

Activities

Stay

photo ..
އިހުޒަމާނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހެން އަވަށު ވާދަވެރިކަން އޮވެއެވެ. މިއީ ކިހިނެއް ފެށިފައިވާ ވާދަވެރިކަމެއް ކަން ބުނަން ނޭނގުނު ނަމަވެސް މި ވާދަވެރި ކަމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޮޑެތި މަންފާތައް ވެސް ކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެއީ ހެޔޮގޮތުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަމުގެ ނަތީޖާއޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. އަވަށު ވާދައިގެ ތެރެއަށް ޒާތީވުމާއި ގޮތްދޫނުކުރުމުގެ ގޮތްތައް ކުރިއަށް ނެރެވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ބައެއް ރަށްތަކުގައި ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި ގެއްލުންތައްވެފައި ވެސް އެބަހުއްޓެވެ.
އިހުޒަމާނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހެން އަވަށު ވާދަވެރިކަން އޮވެއެވެ. މިއީ ކިހިނެއް ފެށިފައިވާ ވާދަވެރިކަމެއް ކަން ބުނަން ނޭނގުނު ނަމަވެސް މި ވާދަވެރި ކަމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޮޑެތި މަންފާތައް ވެސް ކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެއީ ހެޔޮގޮތުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަމުގެ ނަތީޖާއޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. އަވަށު ވާދައިގެ ތެރެއަށް ޒާތީވުމާއި ގޮތްދޫނުކުރުމުގެ ގޮތްތައް ކުރިއަށް ނެރެވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ބައެއް ރަށްތަކުގައި ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި ގެއްލުންތައްވެފައި ވެސް އެބަހުއްޓެވެ.
Scroll to Top